Đơn vị trực thuộc

Công ty có 9 đơn vị trực thuộc và 1 xưởng chế biến mủ cao su:

  • Đơn vị Đức Thịnh
  • Đơn vị Tân Lương
  • Đơn vị Nhất Đồng Sưu
  • Đơn vị Thái Yên Phong
  • Đơn vị Xuân Lý
  • Đơn vị Minh Phúc
  • Đơn vị Tân Long
  • Đơn vị Lập Thắng
  • Đợn vị Hồ Thành
  • Đơn vị xưởng chế biến mủ cao su