CÔNG TY CPNN SÔNG CON HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

” Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020″ của công ty CPNN Sông Con diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của đại diện các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các trưởng phó phòng ban cùng đại diện lãnh đạo địa phương vào ngày 25/03/2020.

Nằm trong khuôn khổ cuộc họp là sự kết hợp đan xen các chương trình văn nghệ làm cho không khí trở nên sôi động, náo nhiệt hơn.

Cuộc họp đã thảo luận và thông qua một số nội dung:

 • Thông qua nội dung các báo cáo:
  1. Báo cáo kết quả HDDSXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
  2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tóm tắt năm 2019;
  3. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019;
  4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.
 • Thông qua các tờ trình:
  1. Trình phê duyệt quyết toán lương, thù lao 2019 và dự toán lương, thù lao 2020 của HĐQT và BKS;
  2. Trình cuộc họp thông qua việc lựa chọn đơn vị kiếm toán tài chính năm 2020;
  3. Trình phê duyệt các mục tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020;
  4. Trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận năm 2019.
  Với sự đồng nhất cao của các thành viên tham dự họp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được hoàn thành lúc 9h00′ cùng ngày.