Quan hệ cổ đông

HỒ SƠ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông. Ngày 25/4/2023 tại phòng họp Công ty CPNN Sông Con đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty. Tại cuộc họp đã thông qua các bản báo cáo, tờ trình trong dự thảo đề ra và nhận sự sự nhất trí cao của các cổ đông. Cũng tại kì họp này, các cổ đông đã bỏ phiếu …

THÔNG BÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông. Hội Đồng quản trị và Ban Giám đốc gửi tới quý cổ đông thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (file đính kèm). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc: 7h00' ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại phòng …

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Ban lãnh đạo Công ty gửi tới Quý cổ đông bản "báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022" (file đính kèm) Kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc! Trân trọng .báo-cáo-quản-trị-6-tháng-đầu-năm-2022-NN_signed-1 …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 06/05/2022, công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại phòng họp công ty. Buổi họp đã được tổ chức trang trong, đúng luật, đúng nội dung và nhận được sự thồng nhất cao của tất cả các cổ đông có mặt tại buổi họp. Nội dụng cuộc họp vui …

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty kính gửi tới Quý cổ đông toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đôgn thường niên 2022 của Công ty CPNN Sông Con. Tài liệu vui lòng xem file đính kèm. Trân trọng! tài-liệu-họp-cổ-đông-2022-đã-nén_signed …

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CPNN Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên (chi tiết vui lòng xem file đính kèm) Trân trọng! !báo cáo thương niên 2022-1-đã nén_signed Báo cáo thường niên 2022-2-đã nén_signed …

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (file đính kèm)scan-bctc-đã-kiểm-toán-2021_signed (1). Năm qua, nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, của các bộ phận đội, xưởng, văn phòng công ty đã gặt hái được một số chỉ tiêu đáng ghi …

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sông Con, ngày 11/03/2022 - Hội Đồng Quản Trị Công ty CPNN Sông Con - SCA vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 "về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022" và thông báo số 01/TB-GĐ "về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên …