THÔNG BÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

                                                          Kính gửi: Qúy cổ đông

HĐQT và Ban giám đốc gửi tới quý cổ đông thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (file đính kèm).

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 7h giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024. Tại phòng họp công ty CPNN Sông Con

Địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm gồm:

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3.DT Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. DT Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

5.DT Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty CPNN Sông Con năm tài chính thứ 6.

6. DT Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

7. Báo cáo tóm tắt tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

8. DT Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

9. Các tờ trình liên quan

10.DT Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

11. Danh sách người sở hữu chứng khoán

Trên đây là tóm tắt các tài liệu có trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Kính gửi tới quý cổ đông xem qua (chi tiết file đính kèm)

Trân trọng!

Thông bao ngày tổ chức ĐHCĐ

Nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

Quy chế cuộc họp

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử ĐHĐCĐ thường niên

Danh sách người sở hữu chứng khoán