THÔNG BÁO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông.

Hội Đồng quản trị và Ban Giám đốc gửi tới quý cổ đông thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (file đính kèm).

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc: 7h00′ ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp của công ty CPNN Sông Con

Địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ AN.

Tài liệu đính kèo bao gồm:

 1. Thông báo: “về ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023..”
 2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 3. DT “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết…”
 4. DT “quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”
 5. DT “báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty CPNN Sông Con năm tài chính thứ năm”
 6. DT “báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023”
 7. ” Báo cáo tóm tắt tài chính từ 01/01 đến 31/12/2022″
 8. DT “Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”
 9. Các tờ trình liên quan.
 10. Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 11. Danh sách người sở hữu chứng khoán.

Trên đây là tóm tắt các tài liệu có trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kính gửi tới Quý cổ đông xem qua (chi tiết file đính kèm)

Trân trọng!

Thông báo họp&danh sách cổ đông 2023

chương trình họp ĐHĐCĐ 2023Thông báo họp&danh sách cổ đông 2023

Quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ 2023

DT nghị quyết ĐHĐCĐ 2023