GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN TRONG BCTC NĂM 2021

Ban lãnh đạo Công ty kính gửi tới Quý cổ đông văn bản  về việc “giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2021”

Tài liệu file đính kèm;

Trân trọng!giải-trình-ý-kiến-của-kiểm-toán-trng-BCTC-năm-2021 signed