GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BCTC NĂM 2020

Công ty CPNN Sông Con gửi tới Quý cổ đông bản giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty Kiểm toán đối với BCTC năm 2020.

Ý kiến ngoại trừ của KTV đưa ra đối với BCTC năm 2020, công ty đã giải trình rõ ràng, hai bên thống nhất ngoại trừ ý kiến này ra, tất cả các mục trong BCTC năm 2020 đều phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty CPNN Sông Con tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày. Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trân trọng!

GIAI TRINH Y KIEN NGOAI TRU TRONG BCTC 2020 CUA KIEM TOAN