HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào ngày 29/04/2021 tại hôi trường nhà văn hóa xã Tân Phú, công ty CPNN Sông Con đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ       thường niên năm 2021. Cuộc họp thông qua một số nội dung quan trọng như:

  • Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021; báo cáo tài chính năm 2020 đx được kiểm toán; báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020; Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty của HĐQT và Giám đốc năm 2021;
  • Thông qua 06 tờ trình;
  • thông qua biên bản và Nghị quyết của cuộc họp
    Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11h30′ cùng ngày.
    Dưới đây là toàn bộ biên bản, nội dung Nghị quyết của cuộc họp (file đính kèm) HĐQT, BGĐ gửi tới Quý cổ đông.
    BIEN BAN, NGHI QUYET HOP DHDCD THUONG NIEN 2021