THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty kính gửi tới Quý cổ đông toàn bộ tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đôgn thường niên 2022 của Công ty CPNN Sông Con.

Tài liệu vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

tài-liệu-họp-cổ-đông-2022-đã-nén_signed