THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sông Con, ngày 11/03/2022 – Hội Đồng Quản Trị Công ty CPNN Sông Con – SCA vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 “về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” và thông báo số 01/TB-GĐ “về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022”. Tài Liều file đính kèm

Trân trọng!

thông-báo-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-họp-đhđ.