Báo cáo quản trị công ty CPNN Sông Con 2021

Công ty CPNN Sông Con kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo quản trị năm 2022 (file đính kèm).

Trân trọng!

Báo cáo quản trị 2021-Công ty CPNN Sông _signed