Thông báo về việc thu hồi nợ nghĩa vụ và trả lời ý kiến, kiến nghị của hộ lao động nhận khoán đất

 

Vừa qua, Ban giám đốc công ty ra thông báo:

    1. Số 105/TB-CTCPNNSC “về việc thu hồi nợ đầu tư, nợ nghĩa vụ năm 2018,2019,2020 đối với ông Phan Duy Sinh-Hộ nhận khoán đất sản xuất tại đôi Thái Yên Phong” với tổng sổ tiền hộ gia đình ông Phan Duy Sinh phải nộp cho đơn vị Thái Yên Phong là 10.852.000 đồng (chi tiết file đính kèm)
    2. Số 106/TB-CTCPNNSC “về việc thu hồi nợ nghĩa vụ năm 2018,2019,2020 đối với bà Thái Thị Loan-hộ nhận khoán đất sản xuất tại đội Thái Yên Phong” với tổn số tiền bà Thái Thị Loan phải nộp cho đơn vị Thái Yên Phong là 6.120.000 đồng (chi tiết file đính kèm)
    3. Công ty yêu cầu hai hộ gia đình trên chấp hành nộp các khoản nợ nghĩa vụ của đội Thái Yên Phong thuộc công ty CPNN Sông Con thời hạn 45 ngày (kể từ ngày 16/6/2021 đến hết ngày 30/07/2021). Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo, nếu hai hộ gia đình không hoàn thành thanh toán trả nợ nghĩa vụ cho đơn vị Thái Yên Phong và công ty , Giám đốc công ty CPNN Sông Con ra quyết định thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

Và Ban giám đốc công ty cũng có văn bản số 102/CTNNSC “về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của hộ lao động nhận khoán đất” trả lời một số thắc mắc với hộ nhận khoán là ông Phan Duy Sinh theo đơn thư đề của ngày 27/05/2021 của hộ gia đình. Nội dung trả lời trong file đính kèm.

Trân trọng!

link thông báo nợ và trả lời ý kiến: TB nợ, trả lời ý kiến-TYP