BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Trong năm 2020, là một năm vô cùng khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế, công ty CPNSC là đơn vị sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến nền nông nghiệp cả nước nói chung và công ty nói riêng. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất không hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Nhưng với sự đoàn kết của toàn bộ tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, lao động toàn công ty đã cố gắng đưa công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Kính gửi tới quý cổ đông bản “báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán”, hy vọng rằng trong năm 2021 công ty sẽ có nhiều thành tích đáng ghi nhận hơn.