BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ban giám đốc công ty CPNN Sông Con kính gửi tới quý cổ đông “báo cáo thường niên 2020” của công ty.

bc thuong nieN